رمضان ابراهیمی توسعه دهنده

بروید پایین!

پروفایل شخصی رمضان ابراهیمی درباره ی من

رمضان ابراهیمی دانشجی فیزیک دانشاه فردوسی مشهد از سال ۹۷ مشغول کار در زمینه ی وب در توکاپس هستند

مهارت های من من در موارد ذیل مهارت دارم

  • forntend
  • backend

پروژه های رمضان ابراهیمی پروژه هایی که من در آن مشارکت داشته ام