مهدی حامدی

بروید پایین!

پروفایل شخصی مهدی حامدی درباره ی من

مهدی حامدی دانشجوی نرم افزار از دانشگاه سجاد مشهد ایشان از سال ۹۵ در توکاپس مشغول فعالت هستند

مهارت های من من در موارد ذیل مهارت دارم

  • forntend
  • backend

پروژه های مهدی حامدی پروژه هایی که من در آن مشارکت داشته ام